Lluís Benejam i Agell        

                    benejam100color.jpg

OBRES A CLIVIS - OBRAS - WORKS

DISC  Lluís Benejam SONATAS

Escolta Lluís Benejam a

 

Va neixer a Barcelona el 1914. Estudià al Conservatori del Gran Teatre del Liceu d’aquesta ciutat. Recordà sempre amb afecte i reconeixement els ensenyaments dels mestres Antoni Bosom, Josep Barberà i Joan Lamote de Grignon, i d’una manera molt especial, del P. Antoni Massana, amb qui estudià harmonia i composició.
Formà part com a violinista i violista de diversos conjunts simfònics i de cambra. L’any 1953 guanyà el Premi de Música Ciutat de Barcelona amb l’obra per a orquestra de corda Poema.
El 1954 va traslladar-se a l’Equador per a fundar l’Orquestra Simfònica Nacional d’aquell país. Hi residí durant cinc anys i fou el concertino i sotsdirector d’aquesta formació orquestral. L’any 1959 es traslladà als Estats Units i actuà com a músic de l’Orquestra de la ciutat de Birmingham (estat d’Alabama) i com a professor de composició i d’instrumentació del Birmingham Southern College, on va cursar el doctorat.
Morí a aquesta ciutat el 28 de març de 1968.

La música de Lluís Benejam flueix d’un esperit obert, vitalista, permeable a influències diverses. Hi trobem reminiscències modals, de l’impressionisme i del jazz, incorporades per una manera personal d’entendre la música. Aquesta és formalment clara i amb temes ben perfilats, amb seccions rítmicament contrastades, melodies de conformació natural, sovint d’un caire narratiu, i una harmonia que evoluciona des d’una concepció jazzístico-impressionista cap a acords poliintervàlics generats pel procediment de notes afegides i substitucions.
La seva obra és el producte d’un músic d’ofici. Escriu per als seus conjunts de corda, els quals predominen entre la música de cambra. D’entre els instruments de vent els estan dedicades obres –de cambra i d’orquestra- a l’oboè, a la trompeta i al saxòfon.
El període final de vuit anys que viu a Birmingham (EUA) li ofereix unes possibilitats immillorables que aprofita per realitzar la major part de la seva obra orquestral.
La Universitat de Montevallo (Estat d’Alabama) li ha dedicat la biblioteca, que ara duu el seu nom, com a reconeixement per la seva tasca artística. Allà han quedat dipositats tots els seus manuscrits.

Tota la seva obra està editada a CLIVIS Publicacions.

Obres a Clivis

S036

ADAGIO & ALLEGRO

Violí i piano

E308

BAILE - Spanish Dance

Orquestra de corda - Part

E308b

BAILE - Spanish Dance

Orquestra de corda

E047

CANÇO DE BRESSOL DE LA VERGE

Cor:SATB i arpa

E292

CONCERT OBOE I ORQUESTRA

Oboe,21*22-4321-Timb.Perc

E292b

CONCERT OBOÈ I ORQUESTRA

Oboe,21*22-4321-Timb.Perc

E309

CONCERT PER A OBOÈ, VIOLÍ I ORQ. DE CORDA

Oboè i violí solistes-cor

E311

CONCERT PER A VIOLÍ I ORQUESTRA

Violí solo;2*22*2-4331-ti

E311b

CONCERT PER A VIOLÍ I ORQUESTRA

Violí solo;2*22*2-4331-ti

E247

CONCERT PER SAXO A. I ORQ

Saxo a.solo.2*2*2*2-4331-

E247b

CONCERT PER SAXO A. I ORQ

Saxo a.solo.2*2*2*2-4331-

E310

CONCERT PER TROMPETA I ORQ. DE CORDA

Trompeta solista-corda

E256

CONCERTO GROSSO in G

Orquestra de corda

E255

ELEGIA SOBRE UN TEMA INCA.

Orquestra de corda - part

E313

FANTASIA SOBRE LA PRIMERA BEATITUD

2*2*2*2-4331-timb.perc.ar

E282LL

FOUR MOUVEMENTS ORQ.CORD

Orquestra de corda

E273

FOUR PRELUDES FOR BRASS & TIMP.

3 trompetes, trompa, 2 tr

E305

LORQUEÑA (s.text de F.García Lorca)

Recitador-221212-4331-tim

E305B

LORQUEÑA (s.text de F.García Lorca)

Recitador-221212-4331-tim

E326LL

OBERTURA FLAMENCA

3*2*2*1-4431-timb.perc-co

E281LL

POEMA

Orquestra de corda d:12

E297

PRELUDE FOR A WEDDING

Orgue

E32LL

PRELUDI

2*2*2*1-4231-snarl drum,t

E286

QUARTET DE CORDA Núm.1

2 Violins, viola i violon

E287

QUARTET PER A CORDA Núm.3

2 Violins, viola i violon

E274

QUINTET EN FA (1953)

 Fl, Ob, Cl, Tpa, i Fg

E296

SONATA 1952 Moments Musicals

Viola i piano

E279

SONATA EN LA MAJOR

Violoncel i piano

E276

SONATA Num.2

Violí i piano

E277

SONATA PER SAXO I PIANO

Saxo i piano

E275

SONATA VIOLÍ I PIANO N.1

Violí i piano

E328

SUITE

3*2*22*-4331-timb.arpa-co

E328b

SUITE

3*2*22*-4331-timb.arpa-co

E327LL

SUITE 1951

Orquestra de corda

E283

TRES PECES OBOE I QUINTET DE CORDA

Oboè, 2 violí, viola, vio

E278

TRIO (1967) TTA.SAXO,PNO

Trompeta, saxo i piano

E298

TRIO DE CORDA Núm.1

2 Violí i viola

E285

TRIO Núm.1 OP.3

Violí, violoncel i piano

 


Lluís Benejam:  Nació en Barcelona en 1914. Estudió en el Conservatorio del Gran Teatro del Liceo de esta ciudad. Recordó siempre con afecto y consideración las enseñanzas de los maestros Antoni Bosom, Josep Barberà y Joan Lamote de Grignon, y de una manera muy especial, del P. Antoni Massana, con quien estudió armonía i composición.
Formó parte como violinista y violista de diversos conjuntos sinfónicos y de cámara. El año 1953 ganó el Premio de Música Ciutat de Barcelona con la obra para orquesta de cuerda Poema.
En 1954 se trasladó al Ecuador para fundar la Orquesta Sinfónica Nacional de aquel país, en el que residió durante cinco años y donde fue concertino i subdirector de dicha formación orquestal. El año 1959 se trasladó a los Estados Unidos. Actuó como músico de la Orquesta de la ciudad de Birmingham (estado de Alabama) y como profesor de composición y de instrumentación del Birmingham Southern College, donde cursó el doctorado.
Murió en esta ciudad el 28 de marzo de 1968.

La música de Lluís Benejam fluye de un espíritu abierto, vitalista, permeable a influencias diversas. Encontramos en ella reminiscencias modales, del impresionismo y del jazz, incorporadas por una manera personal de entender la música. Ésta es formalmente clara y con temas bien perfilados, con secciones rítmicamente contrastadas, melodías de conformación natural, a menudo de aspecto narrativo, i una armonía que evoluciona desde una concepción jazzístico-impresionista hacia acordes poliinterválicos generados por el procedimiento de notas añadidas y sustituciones.
Su obra es el producto de un músico de oficio. Escribe para sus conjuntos de cuerda, los cuales predominan entre la música de cámara. De entre los instrumentos de viento les están dedicadas obras –de cámara y de orquesta- al oboe, a la trompeta y al saxofón.
El período final de ocho años que vive en Birmingham (EUA) le ofrece unas posibilidades inmejorables que aprovecha para realizar la mayor parte de su obra orquestal.
La Universidad de Montevallo (Estado de Alabama) le hadedicado la biblioteca, que ahora lleva su nombre, como reconocimiento por su labor artística. Allí han quedado depositados todos sus manuscritos.
Toda su obra está editada en CLIVIS Publicacions.   
OBRAS EN CLIVIS


LLUÍS BENEJAM   Born in Barcelona in 1914, he studied at the Conservatori del Gran Teatre del Liceu in his hometown. He always remembered with fondness and admiration the teachings of professors Antoni Bosom, Josep Barberà and Joan Lamote de Grignon, and particularly of P. Antoni Massana, with whom he studied har-mony and composition.
He played the violin and viola in several symphonic and chamber groups. In 1953, he was awarded the Ciutat de Barcelona music prize for the work for string orchestra, Poema.
In 1954, he moved to Ecuador where he founded the country’s National Symphonic Orchestra. He lived there for five years and was the concertino and assistant conductor of this orchestra. In 1959, he moved to the USA and performed as a musician in the city of Birmingham’s orchestra (Alabama) and as a professor of composition and instrumentation at Birmingham Southern College, where he studied for his doctorate.
He died in this city on 28th March 1968.

Lluís Benejam’s music flows forth from an open and vivacious spirit, susceptible to different influences. His work includes reminiscences of impressionism and jazz, incorporated in a personal way of understanding music: formally clear and with carefully fashioned themes, rhythmically solid sections, naturally shaped melodies, often narrative, and a harmony which evolves from a jazz-impressionistic conception towards polyinterval chords generated by the procedure of added notes and substitutions.
His work is the result of a professional, music-playing career. He wrote for his chord ensembles, which predominate in chamber music. Of the wind instruments, chamber and orchestral works are dedicated to the oboe, the trumpet and the saxophone.
The last 8 years of his life, spent in Birmingham (USA), afforded him a unique opportunity to produce most of his orchestral work, which he grasped.
Montevallo University (Alabama) named its library after Lluís Benejam, in recognition of his artistic work. His manuscripts are stored there.
His entire work is published by CLIVIS Publicacions of Barcelona.  
WORKS IN CLIVIS

 

DISC  Lluís Benejam SONATAS

En venda/En venta a diverdi.com

Contemporani de Montsalvatge i Surinyach, el barceloní Lluís Benejam i Agell (1914-1968) és una altra de les figures musicals de la nostra recent història que està necessitat d'una urgent recuperació. De gran impuls rítmic i poderós alè líric, la seva música exhibeix una perfecció formal, un sentit estructural i un coneixement tímbric que sorprendrà a més d'un.


Contemporáneo de Montsalvatge y Surinyach, el barcelonés Lluís Benejam i Agell (1914-1968) es otra de las figuras musicales de nuestra reciente historia que está necesitado de una urgente recuperación. De gran impulso rítmico y poderoso aliento lírico, su música exhibe una perfección formal, un sentido estructural y un conocimiento tímbrico que sorprenderá a más de uno.

 

INTERPRETS:
Evgueni Gratch
, violí
Ashan Pillai, viola
Damian Martínez, violoncEL
Albert Atenelle, piano

CONTINGUT
Sonata per a violí i piano (1951)
Sonata per a viola i piano Moments Musicals (1952)
Sonata per a violoncel i piano en La Major (1954)

1 CD - DDD - TT: 77' 20

 

CLIVIS PUBLICACIONS: 
Partitures Compositors Catalans
Partituras Compositores Catalanes
Publishers of Spanish composers of contemporary music